วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ประชุมตรวจ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำเสนอข้อมูลฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมในการประชุม ตรวจ ติดตามฯ ประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และทีมนักวิชาการจังหวัด โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานฯ และประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้

1.โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 การให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (GVH : Gross Village Happiness) และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามห้วงเวลา
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมาตรการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ให้เร่งดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว
6. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ได้มีประเด็นเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
5.การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/หน่วยงาน/องค์กร/ผู้นำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน
6. การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

ในโอกาสนี้ นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายมนัส สมณะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวลัคณา แพงมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ และทีมนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนข้อมูลมี่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCD

 

(Visited 1 times, 1 visits today)