✍️วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
🕐เวลา 13.00 น.
🗣️พบปะและติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสิงสาง พร้อมรับฟัง ปัญหาอุปสรรค และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ
☘️ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ของครัวเรือนตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง กรณีครัวเรือน นางสาวเกษวริณ อ่วมกระโทก อายุ 34 ปี บ้านเลขที่ 183 บ้านหนองลุมปุ๊ก ม.3 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา อาศัยอยู่ 4 คน โดยสภาพครัวเรือนเป็นผู้ป่วยติดเตียง พิการประเภทเคลื่อนไหว (พิการประเภท 3 ) มาแล้วระยะเวลา 6 ปี สาเหตุเกิดจากประสบอุบัติเหตุทางถนน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ ปัจจุบันเกิดแผลกดทับตามร่างการ ตลอดจนมีลูกสาวและหลานสาวที่พึ่งคลอดลูก และไม่มีงานทำ รายได้ที่มีไม่พอจุนเจือครอบครัว ที่อยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงถาวร เป็นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน และอยู่ห่างไกลจากชุมชน การสัญจรค่อนข้างลำบาก ทั้งนี้ หลานสาวมีทักษะการทำขนม สามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ มีการขอสนับสนุนฝึกอบรมทักษะอาชีพทำขนม สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทำขนมส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่ายการปลูกพืชผักสวนครัวและสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหารไก่เพื่อไว้บริโภคภายในครัวเรือน การให้ความช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยและเบี้ยยังชีพผู้พิการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดโบสถ์มอบชุดอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น ได้รับการช่วยเหลือการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากมูลนิธิพุทธรรม 31 นครราชสีมา (ฮุก 31) เครือข่าย/องค์กรชุมชน/กำนันผู้ใหญ่บ้านมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง แนวทางการช่วยเหลือต่อไป จัดหาและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การทำขนม สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผัก และสนับสนุนไก่พันธุ์ไข่พร้อมอาหารไก่
👉โดยมีนายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมย์ นายอำเภอเสิงสาง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศจพ.อ.เสิงสาง นางอังคณา คุปติศิริรัตน์ พัฒนาการอำเภอเสิงสาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ ทีมพี่เลี้ยง หน่วยงานภาคีในการพัฒนา ร่วมตรวจเยี่ยม
🕒เวลา 15.00 น.
ติดตามผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล แปลงนายธนกร แนบทางดี บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 6 ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา

👉ในการนี้ นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ นายจิรบูลย์ จันปุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ตามโครงการ “ร่วมใจแก้จน คนโคราช” ผู้ว่าฯวิเชียรช่วยได้ สายด่วน 1300

📌ณ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
#ศจพ #TPMAP
#CDD #ChangeForGood#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay
#UNFAO#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)