วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ร่วม กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ณ บริเวณชั้น LG ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ประกอบด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ สมาคมศิษย์เก่าสุรนารีวิทยา คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ 32 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 180 คน เพื่อแสดงความจงรักภักดี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย ผ่านกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย โดยได้กำหนดให้อำเภอทั้ง 32 อำเภอ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น อำเภอละ 90 ตัว รวมทั้งสิ้น 2,880 ตัว ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาจะส่งมอบผีเสื้อประดิษฐ์ให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 90 ตัว และจะนำไปจัดแสดงและขยายผลการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทย ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้ร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด ภูมิปัญญาไทย ให้คงอยู่สืบไป

#จังหวัดนครราชสีมา
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl#WorldSoilDay
#UNFAO#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)