วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา) และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม ทั้ง 9 จังหวัด เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการประชุมฯ และข้อเน้นย้ำ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นย้ำให้มีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ พช.ไม่ได้ทำเพียงคนเดียวต้องมีการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่มีในระดับอำเภอและดำเนินการให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ทุกครัวเรือนที่เป็นเป้าหมายต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลตามสภาพปัญหาทุกครัวเรือน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 และทุกความช่วยเหลือต้องบันทึกในระบบ TPMAP
2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล เน้นย้ำให้มีการจัดตั้งเครือข่ายทุกระดับ เพื่อให้ โคก หนอง นา พช. มีชีวิตและยั่งยืนโดยการสร้างเครือข่าย และร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมเอามื้อสามัคคี การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนให้จนท.พช. ติดตาม เยี่ยมเยือน รับฟังปัญหา ร่วมกิจกรรม/ร่วมออกแบบศูนย์เรียนรู้
3. โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (รอบ 2 ต่อเนื่อง) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยดำเนินการตาม 6 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 “ผู้นำต้นแบบ ตัวอย่างที่เห็นจริง” ให้มีการเชิญชวนผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย นายอำเภอ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมพัฒนาชุมชน ปลูกผักสวนครัว เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ขั้นที่ 2 “ผู้นำต้องทำก่อน “รณรงค์เชิญชวน ให้ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น กลุ่มองค์กร เครือข่าย สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 3 “นักพัฒนา 3 ประสาน กลไกการขับเคลื่อน” สร้างทีมนักพัฒนา 3 ประสาน ในระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวอย่างต่อเนื่อง ขั้นที่ 4 “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” ร่วมรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รณรงค์คัดแยกขยะ ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์/ประมง ขั้นที่ 5 “ทักษะชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น” ถ่ายทอดวิธีปฏิบัติสู่ลูกหลานในครัวเรือน ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกผักสวนครัว และขั้นที่6 “ถอดรหัสการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารยั่งยืน” ร่วมประเมินผลการความสำเร็จของโครงการและถอดบทเรียนการขับเคลื่อนกิจกรรม
4. ประเด็นการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปี 2565 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เน้นย้ำการบันทึกในระบบ BPM ให้ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ทั้ง 8 ตัว และการบริหารผลงาน ให้ยึดหลักเกณฑ์กรมการพัฒนาชุมชน และหลักเกณฑ์ของ กพ.
5. ประเด็นการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2565 เน้นย้ำให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลฯ ต้องถูกต้องร้อยละ 99% และข้อมูลครบถ้วนร้อยละ 100% ทั้งนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา นับตั้งแต่วันที่กรมฯ แจ้งแผน ตลอดจนการยืมเงินต้องส่งหลักฐานล้างหนี้เงินยืมให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

     นอกจากนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งกำหนดการและแนวทางการประกวดกิจกรรมกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเขตตรวจราชการที่ 5 และ18 พร้อมเชิญผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกและนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อให้ทุกจังหวัดในเขตตรวจฯ ได้เตรียมความพร้อมในการประกวดกิจกรรมต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชน ในห้วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)