🗓วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประชุมตรวจราชการติดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสาธร 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 32 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม โดย นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ตามประเด็นการตรวจราชการ
🔷ในการนี้ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ติดตามการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน การบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน แผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
4.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
5.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565
6.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8.ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
9.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน
ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
10.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
11.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
12.การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/หน่วยงาน/องค์กร/ผู้นำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน
13.การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน
🔷พร้อมทั้งเน้นย้ำในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุมสาธร 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน ถนนกีฬากลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #ChangeForGood
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#พช_นครราชสีมา #CNS

(Visited 1 times, 1 visits today)