🗓 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
🕘 เวลา 08.30 น.
🎊 นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ครัวเรือนนางสะอาด สุวรรณชัยรบ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 9 ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน ประกอบด้วย นางสะอาด สุวรรณชัยรบ เคยผ่าตัดถุงน้ำดีไม่สามารถทำงานหนักได้ แต่สามารถทำอาหาร ปลูกผักได้ นายฉวี สุวรรณชัยรบ (สามี) รับจ้างทั่วไป (ช่างก่อสร้าง) รายได้ไม่แน่นอน นายสมเกียรติ (ลูกชาย) มีปัญหาด้านการรับรู้/สื่อสาร เลี้ยงโคอยู่บ้าน และหลานอีก 2 คน ได้รับการช่วยเหลือ 1.ถุงยังชีพ 1.เมล็ดพันธุ์ผัก จากสำนักงานพัฒนาชุมชนและกองทุนหมู่บ้าน 3. อยู่ระหว่างการขอรับการสนับสนุนวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัย 4.อยู่ระหว่างประสานขอรับแม่พันธุ์โคจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีดา 5.ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและมีการเก็บออมโดยการเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของหมู่บ้าน
✨ ในการนี้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพร้อมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีดา และผู้นำชุมชนตำบลสีดา ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน

(Visited 1 times, 1 visits today)