วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุน การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และงานตามภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นการตรวจราชการ ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานฯ ดังนี้

1.โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บันทึกกิจกรรมที่ดำเนินการช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในระบบ TPMAP Logbook ทุกครั้ง
2.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 การให้ความสำคัญกับกระบวนการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (GVH : Gross Village Happiness) และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันตามห้วงเวลา
3.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน
4. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่องการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และมาตรการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
5. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 ให้เร่งดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลให้ครบตามจำนวนโดยเร็ว
6. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7.การขับเคลื่อนตัวชี้วัดกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ได้มีประเด็นเน้นย้ำการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน
2. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วันปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
3.การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย และโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
4.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
5.การประกวดกิจกรรมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ/หน่วยงาน/องค์กร/ผู้นำดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมการพัฒนาชุมชน
6. การจัดโครงสร้างส่วนราชการและการแบ่งงานภายในกรมการพัฒนาชุมชน

ในโอกาสนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ จ.ส.ต. ณรงค์ สีสืบวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายณัฐสุชน อินทราวุธ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปัทมาวดี สุปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรัตนาวดี นาคมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดอุตรดิตถ์ นำเสนอข้อมูลฯ ที่เกี่ยวข้อง และร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

#กรมการพัฒนาชุมชน #WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmit #WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)