วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พร้อมด้วยนายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๓ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ , นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๔ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ และนายจำเริญ แหวนเพ็ชร ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ ๘ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในงานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง

     การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาไทย และ สร้างการเชื่อมโยงร่วมกันใน ๒๕ จังหวัดภาคกลาง ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน อัตลักษณ์ ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคกลาง เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๕๐ ผลิตภัณฑ์ จาก ๒๕ จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท , พระนครศรีอยุธยา , ลพบุรี , สระบุรี , สิงห์บุรี อ่างทอง, นนทบุรี , ปทุมธานี , นครปฐม , สมุทรปราการ , กาญจนบุรี , ราชบุรี , สุพรรณบุรี , ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , สมุทรสงคราม , สมุทรสาคร , ฉะเชิงเทรา , ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี , ตราด , นครนายก , ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ...

-----------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)