⏰⏰  วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาชุมชน ร่วมบูรณาการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญของรองผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) เขตตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมความก้าวหน้าพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.อุดรธานี โดยมีนายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมอุดรธานี  นายเจษฎา หมั่นเรียน ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ ศพช.อุดรธานี ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของศพช.อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ไตรมาส 1-3) ในการนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมสักการะพระพุทธจตุรภูมิมงคล พระพุทธพัฒนปชานาถ และศาลพระภูมิเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ศพช.อุดรธานี พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา ศพช.อุดรธานี รวมทั้งบริบทพื้นที่โดยรวมของ ศพช.อุดรธานี  ตลอดจนได้ให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน ดังนี้

            1.การสร้างโมเดลความยั่งยืนในแปลง โคก หนอง นา โมเดล

  1.   2. การเพิ่มฐานเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการขยะ

  2.           การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์

  3. รูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงาน ให้นำเสนอในรูปแบบ Infographic

  4. การบูรณาการในพื้นที่ ระหว่างหน่วยงาน องคกร ภาครัฐ และภาคเอกชน

     จากนั้นเวลา 13.30 น. เยี่ยมชมความก้าวหน้าแปลง ของนางสุมาลี คุลิหา บ้านเลขที่ 215 บ้านโนนตูม หมู่ที่ 16 ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบ โคก หนอง นา ขนาด 1 ไร่ โดยมีพัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และเจ้าของแปลงให้การต้อนรับ โดยนางสุมาลีและครอบครัวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องวิกฤตอย่างยั่งยืนด้วยการนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ด้านการฟื้นฟูดิน การบริหารจัดการน้ำ การใช้ประโยชน์จากป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและชุมชน และขยายผลเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยครัวเรือนมีความมั่งหวังที่จะสร้างแหล่งความรู้และกระจายความรู้ด้านศาสตร์พระราชาสู่ชุมชนท้องถิ่น สร้างชุมชนเกษตรวิถีต้นแบบในระดับท้องถิ่นก่อนพัฒนาสู่ความยั่งยืนระดับจังหวัดและประเทศ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)