วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต (ลาน B ชั้น ๕ ) ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

     นางสาวฉัตรประอร นิยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค รอบคัดเลือกระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ โดยเป็นการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคของภาคกลางและภาคตะวันออก ทั้งหมด ๒๗ ทีม จากกลุ่มดีเด่น และกลุ่มต้นแบบ ระดับเงิน , ระดับทอง , ระดับเพชร , ระดับยอดเพชร และคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคของภาคกลางและภาคตะวันออก เป็นตัวแทนเข้าประกวดฯ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อไป ...

------------------------------------------------------------------------
สำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
------------------------------------------------------------------------

(Visited 1 times, 1 visits today)