⏰วันที่ 20 ม.ค.65 เวลา 09.30 น ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 พร้อมด้วยนายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นตรวจราชการ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

ในการนี้นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายธรรมนูญ ไขว้พันธุ์ พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานพัฒนาชุมชนได้แก่ การติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช” และการขับเคลื่อนนโยบายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 เปิดเผยว่าภารกิจงานทุกด้าน คือหน้าที่ ที่จะต้องทำงานเพื่อประชาชน ด้วยการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่า”ใจ” มุ่งมั่นที่จะตั้งใจทำงาน บำรุงทุกข์ บำรุงสุข ดูแลพี่น้องประชาชน เริ่มจากตัวเราทุกคนที่สามารถเป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลง ภายใต้การปฏิบัติตัวโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ยึดหลักในการบริหารงาน ทั้งด้านนิติธรรม คุณธรรม สร้างความโปร่งใส เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ใช้หลักบูรณาการความร่วมมือ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดมลภาวะจากขยะ มลพิษต่างๆ บ้านเรือนมีความสวยงามเป็นเมืองน่าอยู่ น่ามอง
นอกจากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 4 ได้เชิญชวนข้าราชการและประชาชนสวมใส่ผ้าไทย ด้วยฝีมือของคนไทย ที่จะช่วยสร้างงานอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้พี่น้องเกษตรกร สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมสืบสานต่อยอดเอกลักษณ์ผ้าไทย ที่ขณะนี้ผ้าไทยเป็นสากล เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

ภาคบ่ายลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 2 ครัวเรือน
1.พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขนาด ๓ ไร่ (HLM ขนาด ๓ ไร่) แปลงนายปราโมทย์ คลังแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด
2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล พื้นที่ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขนาด ๑๕ ไร่ (CLM ขนาด ๑๕ ไร่) แปลงสวนเพชร เกาะอินทรีย์วิถีไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO
ภาพ/ข่าว>> กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เพชรบุรี

(Visited 1 times, 1 visits today)