วันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายสมบัติ พนมเขต บ้านโพนฮาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง เยี่ยมชมแปลงพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล (CLM) นายสมบัติ พนมเขต บ้านโพนฮาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมผลผลิตโครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด” และภาคีเครือข่าย “กสิกรรมธรรมชาติจังหวัดร้อยเอ็ดและร่วมปลูกต้นไม้ ในแปลงเรียนรู้ต้นแบบระดับตำบล (CLM) ซึ่งแปลงดังกล่าวได้ดำเนินการปลูกไม้ ๕ ระดับ ตามหลักกสิกรรมชาติ และเลี้ยงปลาในบ่อ ตอนนี้เริ่มได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษในพื้นที่สาธารณะบริเวณรอบหนองฮาด ตามการดำเนินงานโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
นายสมบัติ พนมเขต ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ กล่าวว่า “ขอขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆ ให้ครัวเรือนต้นแบบได้เข้าร่วมโครงการฯ และขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้ให้โอกาสและความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ และมีความภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เป็นส่วนหนึ่งในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยได้ตั้งเป้าหมายอยากให้ศูนย์แห่งนี้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้ประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถมาเรียนรู้ และนำไปขยายผลต่อยอด เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ของชุมชนต่อไป
ในการนี้ นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ นายอำเภอเกษตรวิสัย นายชำนาญ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายภาคภูมิ มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอเกษตรวิสัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบ ร่วมให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงนายสมบัติ พนมเขต บ้านโพนฮาด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
(Visited 1 times, 1 visits today)