⏰วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 10.00 น. นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการประชุมเพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน โดยมี นายชูศักดิ์ ยิ่งรุ่งโรจน์ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมเเละรับการตรวจติดตาม พร้อมบรรยายสรุปเเละให้ข้อมูลแผนผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมประคำสวย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ โดยติดตามการดำเนินงานตามประเด็น ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 2. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE) 3. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคง ทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 4. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา 5. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 7.​ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 8.ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามไตรมาส 9.โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 🔷ในการนี้ นางสงวน มะเสนา ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2565 แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผล จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ 1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล 3. การส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 5. ติดตามเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 6. การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 7. การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 8. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”

(Visited 1 times, 1 visits today)