💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตที่ 17 (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล)ร่วมบูรณาการตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
💠วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานสำคัญในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายอํานาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานและคณะฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” สรุปปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1)
เวลา 10.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบตามโครงการฯ โคก หนอง นา ขนาด 3 ไร่ ณ พื้นที่แปลง นางสาววิจิตรา กระทู้ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ลงพื้นที่แปลง CLM ณ แปลงนางสาวไพลินรุ้ง ขันธ์วราพันธิชัย หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ และอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเพื่อให้การตรวจติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตามประเด็นการตรวจราชการ
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCD

(Visited 1 times, 1 visits today)