💠 วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30-14.00 น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) กำหนดตรวจราชการประจำเดือนมกราคม 2565 โดยสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดร้อยเอ็ด (อกส.จ.) รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นั้น
💠 นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ทิพย์ทำมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พนักงานกองทุนฯ และนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ จำนวน 93 กลุ่ม โดยกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้าร่วมรับฟังกระบวนการแนวทางการ ดำเนินงานการบริหารจัดการหนี้ของกลุ่มลูกหนี้ที่ค้างชำระ โดย สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดคลินิคบรรเทาหนี้ให้กับลูกหนี้สมาชิกกองทุนพัฒนาบาทสตรี มีผลการดำเนินงานดังนี้
1. ปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 3 กลุ่ม เป็นเงินจำนวน 134,630 บาท
2. บันทึกถ้อยคำ จำนวน 10 กลุ่ม
3. เข้าร่วมรับฟังมาตรการฯ จำนวน 64 กลุ่ม
💠💠 ในการนี้ นายจำรัสชัย จำปา พัฒนาการอำเภอพนมไพร ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้ง กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอพนมไพร และกลุ่มสมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้เข้าร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนมไพร พร้อมด้วยหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลทุกตำบล อ.พนมไพร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)