🌾 🌾 วันที่ 17 มกราคม 2565 นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด”  พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล แปลงนา นายสมบูรณ์ กมลเลิศ บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดูกอึ่ง เนื้อที่ 15 ไร่ สัดส่วน 1:2 ประเภทดินร่วนปนทราย โดยมีนางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร พัฒนาการอำเภอหนองฮี ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และเจ้าของแปลงระดับตำบล ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม แปลงระดับตำบลดังกล่าว

🌾 🌾 นายวสันต์ ชิงชนะ กล่าวชื่นชม นางดวงใจ กมลเลิศ ผู้แทนเจ้าของแปลง ที่มีความตั้งใจ มีความขยัน หมั่นเพียร  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ด้วยการพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ด้วยการปลูกพืชผัก ข้าวโพด เลี้ยงปลา และยังได้แนะนำให้ปลูกพืชตามแนวทางหลุมพอเพียง คือ การปลูกพืชในหลุม ที่เตรียมดินโดยใช้ เศษ วัสดุเช่น ฟางข้าว เศษใบไม้ปุ๋ยคอก ใส่ลงไปแล้วกลบด้วยดินเป็น ชั้นๆ ปลูกหญ้าแฝกรอบหลุม ปลูกกล้วยตรงกลางเพื่อเป็นพี่เลี้ยง และปลูกพืชแบบหลากหลายชนิด หลายประเภท ในหลุมเดียวกัน เพื่อลดภาระการรดน้ำ การให้ปุ๋ย และใช้หลักการเกื้อกูลกันของพืชแต่ละชนิด

🌾 🌾 นางดวงใจ กมลเลิศ ผู้แทนเจ้าของแปลง กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่เข้ามาขับเคลื่อน ช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ และอนาคตหวังพื้นที่แห่งนี้จะสามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)