💠วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ ๑๒ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๓ และบ้านหนองแคเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการได้เร่งรัดการคืนเงินยืม และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ที่ยิมเงินให้ภูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมจัดทำบัญขีคุมเงินโครงการให้ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
💠นายพิศ นันทพูนพิพัฒน์ พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นางสาวพิศมัย ปิ่นบุตร พัฒนาการอำเภอหนองฮี พร้อมด้วย นางสาวณัฐสมน ธาตุคำภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายภัคพล พลศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองฮี และนักพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และนำลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ณ บ้านหนองบัวทองหมู่ที่ ๑๓ และบ้านหนองแคเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)