💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
💠วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นางนวลจันทร์ ศรีมคล
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17
(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ) ประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามประเด็นตรวจราชการ เดือนมกราคม 2565 และได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการพัฒนาการจังหวัด รอบ 1 และรอบ 2 และชี้แจงสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
💠ในการนี้ นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ เดือนมกราคม 2565 ตามประเด็นดังนี้
1. การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4. การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวทางพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
6. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย
10. ภารกิจสำคัญคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานทั้ง 10 ประเด็นที่กล่าวมา ข้างต้น และได้ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน การติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” แก่ผู้รับบริการและประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDDส

(Visited 1 times, 1 visits today)