วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีลาวา (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ในประเด็นดังต่อไปนี้

การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" และการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงฐานข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ โดยได้เน้นย้ำให้จังหวัดปรับปรุงข้อมูลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามแบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด ให้เป็นปัจจุบัน ตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด เนื่องจากกรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล และให้พัฒนาการจังหวัดเร่งรัดการดำเนินโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด หากประสบปัญหาในการดำเนินงานต้องดำเนินการประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับกรมฯ โดยตรง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์ขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยให้อำเภอดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน

การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จังหวัดศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook fanpage : OTOP TODAY ศรีสะเกษ, พัฒนาชุมชนศรีสะเกษ นครแห่งความสุข, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ศรีสะเกษ FM 100.25 Hz รายการ “พัฒนากรออนซอนศรีสะเกษ” ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.00 น. - 13.30 น.

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยจังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.ศรีสะเกษ) อย่างสม่ำเสมอ และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการหนี้กองทุน ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนการบริหารจัดการหนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลไกลขับเคลื่อน จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และทีมปฏิบัติการระดับพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยือน เพื่อทบทวนปัญหาความต้องการของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคี เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้เน้นย้ำจังหวัดตรวจสอบข้อมูล/รับรองข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย โดยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้แล้วเสร็จภายในห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด และเมื่อตรวจสอบแล้วต้องเร่งให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามสภาพของปัญหาที่พบ การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายทีมพี่เลี้ยงต้องบันทึกข้อมูลลงใน TPMAP Logbook ทุกครั้งที่ให้การช่วยเหลือ

การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัด รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. - 31 มี.ค. 2565) ให้บรรลุเป้าหมา ได้เน้นย้ำจังหวัดดำเนินการจัดทำและถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายรายบุคคล เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของหน่วยงานทราบรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายร่วมกัน และขอความร่วมมือจังหวัดวางแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผลการดำเนินงาน หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมฯ ทราบ ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดต่อไป

ในการนี้นางวริศรา โสภาค พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)