💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1)นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
💠วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 06.00 น. นางนวลจันทร์ ศรีมคล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 17(กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 )ได้ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรสะพานบุญ รับอรุณสุโขทัย โดยมี นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และทีมนักวิชาการจังหวัดสุโขทัย ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ บริเวณ สะพานบุญวัดตระพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

เวลา 09.00 น. ณโรงแรมเทรเชอร์ สุโขทัย ได้บรรยายพิเศษ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุโขทัย
โดยได้เน้นย้ำในการขับเคลื่อนงานสำคัญในภารกิจของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 5 เรื่อง
1. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ 2565 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
2. การเพิ่มจำนวนสมาชิก ปี 2565 ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
3. การบริหารจัดการหนี้(หนี้ที่เกินกำหนดชำระ และหนี้ใหม่ ไม่ให้กลายเป็นหนี้เกินกำหนดชำระ)
4. แนวทางการใช้เงินทุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
5. การสนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP

เวลา 11.00 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลง นายพงศกร โสวิทยสกุล ม.๘ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เวลา 13.00 น. ประชุม ติดตามผลการขับเคลื่อนงานตามประเด็นตรวจราชการเดือนมกราคม 2565 และได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการพัฒนาการจังหวัด รอบ 1 และรอบ 2 และชี้แจงสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดภารกิจสำคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
💠ในการนี้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ เดือนมกราคม 2565 ตามประเด็นดังนี้
1.การดำเนินงานโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
3. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
4.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5. การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวทางพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
6. การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
9. การติดตาม กำกับ เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพัฒนาการจังหวัดรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ให้บรรลุเป้าหมาย
10. ภารกิจสำคัญคัญกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
💠ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน (นางนวลจันทร์ ศรีมงคล) ได้ให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานทั้ง 10 ประเด็นที่กล่าวมา ข้างต้น และได้ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาและใช้ประโยชน์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน การติดตั้งและใช้งานแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “CDD EIS พกพา” แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน” แก่ผู้รับบริการและประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ และบันทึกข้อมูลระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ให้ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน

#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmit
#WorldSoilDayCDD

(Visited 1 times, 1 visits today)