วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย พร้อมด้วย นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) ของ​นางเอียด​ ชุมดำ หมู่ที่​ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เพื่อติดตาม สนับสนุน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่
ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ลงแปลงเอามื้อสามัคคี "เก็บข้าว"ร่วมกับเครือข่ายโคก หนอง นา โมเดล ตำบลเขาย่า และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงพร้อมทั้งได้เน้นย้ำการขยายผลการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายทุกระดับเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เจ้าของแปลงได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ต่อจากนั้น นายกิตติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และคณะ เดินทางไปเข้าเยี่ยมชมกลุ่มศิวนาฏกนกไทย หมู่ที่ 8 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำการพัฒนาต่อยอด และได้ร่วมพิมพ์ลายผ้าท้องถิ่น และย้อมสีผ้า ซึ่งมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์และโดดเด่น อีกทั้งชื่นชมผลงานของ นายยุทธพล ซุ่นเซ่ง ประธานกลุ่ม ในการประกวด "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าบาติก มัดย้อม นับว่าเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของศิลปิน OTOP และสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่ประจักษ์

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)