วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย พร้อมด้วย นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธีระพงศ์ บรรณราช ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ครัวเรือนของนางรัชนีย์ มัคสิงห์ เจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model for quality of life : CLM) ตำบลชะมาย เพื่อติดตาม สนับสนุน เยี่ยมเยือนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานฯ โดยมี นายชินโนรส บุญพิทักษ์ พัฒนาการอำเภอทุ่งสง เจ้าของพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ อช. ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง นำชมพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (Community Lab Model For Quality Of Life : CLM) ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวนวภัทร หอมหวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับการอนุมัติดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จากทางรัฐบาลผ่านกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 22,063,800 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดทั้งสิ้น จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) จำนวน 12 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 144 แห่ง และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 8,870,000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน 139 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 95 แห่ง และพื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 44 แห่ง ในส่วนของอำเภอทุ่งสง มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) จำนวน 12 แห่ง และพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) จำนวน 144 แห่ง ซึ่งพื้นที่ดำเนินการตามโครงการฯ อยู่ภายในพื้นที่อำเภอทุ่งสงทั้งหมด ในส่วนของพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 5 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 7 แปลง รวมทั้งหมด 12 แปลง เป็นเงินงบประมาณ จำนวน 954,000 บาท ในปี 2564 ที่ผ่านมามีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 120 คน ปฏิบัติงานในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในโอกาสนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้พบปะ และให้คำแนะนำในการขยายผลการดำเนินงานฯ สร้างเครือข่าย “โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับอำเภอ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือการร่วมด้วยช่วยกันในรูปแบบต่างๆ ตามวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ต่อยอดให้เกิดศูนย์เรียนรู้ มุ่งเน้นให้พัฒนากรทำกิจกรรมร่วมกับพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ย้ำทำร่วมไม่ใช่ทำให้ พร้อมออกแบบกระบวนงานและกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการให้บริการองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชน
ทั้งนี้ เจ้าของแปลงได้กล่าวขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชนที่ได้ให้โอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทุกครัวเรือนนำไปปฏิบัติ และสามารถพึ่งตนเองได้ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้

📸⏩ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(Visited 1 times, 1 visits today)