🗓  วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.   นาย สรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี )  ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ( CLM ) ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล ” นางบุญเพ็ง สืบสายลา หมู่ 9 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย  ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1:1  ดินร่วนปนทราย  โดยมี นายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ  นายชัยวัฒน์ สมวงค์ พัฒนาการอำเภอมหาชนะชัย นักวิชาการพัฒนาชุมชน และพัฒนากรอำเภอมหาชนะชัย ให้การต้อนรับและประสานงานการตรวจเยี่ยม ติดตาม ในครั้งนี้

🔴  เวลา 16.30 น   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”ของ นายคำคูณ  เอ็มรัตน์  บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง  อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร แปลง CLM ขนาดพื้นที่ 15 ไร่ แบบมาตรฐาน 1:2 ดินร่วนปนทราย

🐸  โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวพบปะ และให้แนวทางในการขับเคลื่อนโครงการฯ

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565″🌱🌾🌈

#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)