พช.ยโสธร รายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2565 เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 🐸

🗓 วันที่ 12 มกราคมเวลา 09.00 น นาย สรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อำนาญเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี ) ได้มาติดตาม/นิเทศงาน ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร

🐸 โดยมีนายสุรชัย แดนพิบูลย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย ผู้อำนายการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ 9 อำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทีมีประเด็นสำคัญในการติดตาม/นิเทศ ดังนี้
📌 1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2565 ไตรมาส 1-2
📌2.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล "
📌3.โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
📌4.โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)
📌5.การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เพื่อสร้างความมั่งคงทางอาหาร
📌6.การดำเนินงาน "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา
📌7.การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
📌8.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📌9.การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

🌈🌱🌾เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน@ สะออน 50 ปี ศรียโสธร "เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565"🌱🌾🌈
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership #UNFAO #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl #กรมการพัฒนาชุมชน

สพจ.ยโสธร รายงานข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)