วันนี้ (วันพุธที่ 12 มกราคม 2565) เวลา 14.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโนนยาง ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโนนยาง หมู่ที่ 10 ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในโอกาสนี้นางคำนาง โรมพันธ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทอผ้าไหมบ้านโนนยาง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกลุ่มฯ ที่ผ่านมา

กลุ่มฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2524 เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิกในชุมชนบ้านโนนยาง ทั้งสิ้น 45 คน แรกเริ่มเดิมทีกลุ่มฯ ทอผ้าขาวม้าและผลิตผ้าห่มส่งขายทั่วไป และต่อมาได้รับการส่งเสริมให้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และได้นำผลผลิตที่ได้จากการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ เรื่อยมา และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มฯ ได้รับพระราชทานลายผ้า "ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งพระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าทั่วประเทศ ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย) เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน และพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้

สมาชิกในกลุ่มฯ รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งทางกลุ่มได้น้อมนำลายผ้าพระราชทานมาถอดลาย และมีการนำมาผสมผสานกับลายอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยได้ถอดลาย และได้ทอจนออกมาเป็นผ้าผืนแล้วมีการนำไปแปรรูปเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายต่อไป ปัจจุบันทางกลุ่มฯ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดียิ่งจากการผลิตผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ จนไม่สามารถผลิตให้ได้ทันกับความต้องการของตลาด

(Visited 1 times, 1 visits today)