วันอังคารย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายธนิศร์ เลขานุกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอเวียงสระ และนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 2 แปลง ดังนี้
1. แปลงของนางวิสัย ชูสีสุข ในพื้นที่บ้านหนองชุมแสงหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขนาดพื้นที่ 1 ไร่)
2. แปลงของนายชิต รัตนพิบูลย์ ในพื้นที่บ้านพรุกระแซง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ขนาดพื้นที่ 1 ไร่)

ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำถึงการสร้างความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอด หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ประจักษ์ จับต้องได้ พิสูจน์ได้ ให้ประโยชน์กับคนน้อมนำหลักปรัชญาฯ มาดำเนินในชีวิต สร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียง ผลลัพธ์จะทำให้ครัวเรือน/ชุมชนมีความมั่นคง พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น

(Visited 1 times, 1 visits today)