⏰⏰⏰ วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม นางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอละแม นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอละแม ตัวแทนหน่วยงานราชการพื้นที่อำเภอละแม และนักข่าวอิสระ สื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “หิ้วปิ่นโตไปเอามื้อ แบกจอบไปพลิกแผ่นดิน” ณ แปลงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (Household Lab Model for quality of life : HLM) ครัวเรือนนายสมนึก ชลสาคร หมู่ที่ 1 ตำบลสวนแตง อำเภอละแม
กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการฯ และประชาชนในพื้นที่ เกิดความรัก ความสามัคคี มีการช่วยเหลือเกื้อกูลอันดีระหว่างกัน เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดการถ่ายทอด และขยายผลโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. ปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด
2. ปลูกไม้ 5 ระดับ โดยวิธีแห้งชามน้ำชาม และใช้ฟางห่มดิน
3. การลงแขกปลูกข้าวไร่ โดยวิธีแทงสักหนำข้าว
ภายหลังจากการดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้น ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยแต่ละคนนำอาหารจากบ้านตนเอง ใส่ปิ่นโตมาแบ่งกันรับประทาน โดยการเว้นระยะห่างในการรับประทานและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งกิจกรรมนี้ก่อให้เกิด ความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถเป็นพลังของชุมชน ที่เข้มแข็งได้

⭐️⭐️⭐️ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอละแม ได้เปิดเวทีร่วมวงพูดคุย แลกเปลี่ยนวิธีการ แนวคิด แผนการทำกิจกรรมต่างๆในแปลงของแต่ละคน แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรคที่พบ และช่วยกันให้ข้อมูล แนวทางวิธีการแก้ไข แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการของแต่ละคน ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ เป็นการระดมพลังความคิด พลังสมอง สร้างกำลังใจในการทำงาน ของคนอุดมการณ์เดียวกันได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นายศุภณัฐ ชลสาคร คนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการทำเกษตรผสมผสาน บุตรชายนายสมนึก ชลสาคร ได้กล่าวว่า “ตนเองมีความตั้งใจและมีความสุขที่ได้เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา ได้วางแผนที่จะทำพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขิงเกษตร มีที่พักบ้านหลังเล็กๆในแปลง หวังให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ยามหน้าแล้ง นอกจากนี้จะทำโรงเห็ด ปลูกพืชผัก ต้นไม้ 5 ระดับ ปลูกพืชเศรษฐกิจ ปลูกผักบุ้งแก้ว เลี้ยงปลาในสระ จะทำตามที่หวังไว้ให้ได้ โดยมีทีมเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอละแม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เป็นทีมที่ปรึกษาในการทำตามความฝันในครั้งนี้”

(Visited 1 times, 1 visits today)