วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวประดับ ชูดำ พัฒนาการจังหวัดชุมพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอละแม และนักวิชาการ/เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอละแม ลงพื้นที่ ณ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน ของนางปราณี ตุลาธร บ้านเลขที่ 92 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม สนับสนุน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมทั้งสอบถามปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานฯ

       ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้มีการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีเพื่อร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตามวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิม ให้กลายเป็นวิถีใหม่ โดยนำวัฒนธรรมอันดีของคนไทยย้อนกลับมาให้เกิดการปฏิบัติตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ สร้างความเป็นจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้เกิดภาคีเครือข่ายที่มีพลัง มีความสามัคคีและอยู่ดีมีสุข นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)