วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แก่ทีมงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายกรองศักดิ์ โอยสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ,พัฒนาการอำเภอ,นักวิชาการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประเด็นการตรวจติดตามงาน ดังนี้
1.การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเด็นการตรวจสอบข้อมูลบุคคล / ครัวเรือนเป้าหมายจาก TPMAP
2.การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นาโมเดล (งบเงินกู้) ประเด็นกรณีมีปัญหา ต้องลงพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาทันที
3.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ประเด็นประเมินทบทวนสถานะบริษัทประชารัฐรักสามัคคี การจัดทำร่างแผนพัฒนากิจการบริษัทฯ และแผนพัฒนาเกษตร แปรรูป ท่องเที่ยวและการนำผลประเมินสถานะ
4.การติดตามเนทุนที่อยู่ระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประเด็นการตรวจสภาพกองทุน กข.คจ. ให้แล้วเสร็จทุกหมู่บ้าน และดำเนินการติดตาม เร่งรัดหนี้สูญหาย หนี้ค้างชำระ
5.การจัดระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชนขอให้ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลพัฒนาชุมชน
6.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (รางวัลเลิศรัฐ) ปี 2565 ประเด็นการคัดเลือกโครงการเพื่อส่งเข้ารับรางวัลและดำเนินการเขียนใบสมัคร
7.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
8.การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
9.การบริหารงานตามมาตรการ
10.การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี
11.การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลทฟอร์มบริการดิจิทัล Clickชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)