วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. พลตรีกัลย์สรรค์ จันทรเสน รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายประยรู รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมท้องถิ่น และดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมนายอำเภอทั้ง 15 อำเภอในจังหวัดน่าน ร่วมให้ข้อมูล
การประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าน่านและความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่หมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดน่าน โดยได้น้อมนำเอาแนวคิดการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
พร้อมนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ตรวจราชการกรม ไดตรวจเยี่ยมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พร้อมทั้งให้แนวทางในการปฏิบัติงานที่ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อน เน้นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มี เพื่อให้การขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)