วันนี้ (วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. นายสมคิด จันทรมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่กิจกรรมส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และร่วมต้อนรับนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ในโอกาสนี้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้เยี่ยมชมสถาบันการเงินชุมชนบ้านดวนใหญ่ และชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่นำมาจัดแสดง อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สำนักงานเกษตรอำเภอวังหิน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังหิน และกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอวังหิน พร้อมมอบแนวทางในการบริหารจัดการ การสร้างวินัยการออมเพื่อเป็นองค์กรชุมชนที่ดี มีคุณภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้กับชุมชน

และในโอกาสนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมพบปะผู้ที่มาร่วมต้อนรับรัฐมนตรี กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้มีส่วนอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการออมโดยริเริ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517 โดยดำเนินการครั้งแรก 2 แห่ง คือ ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล เพื่อเป็นกลไลสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาสังคม โดยสอนให้รู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ (ซื่อสัตย์ เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน) โดยในขณะนี้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทั่วประเทศมีมากถึง 19,222 กลุ่ม สมาชิกมากถึง 5,187,466 คน และมีเงินสัจจะสะสมมากกว่า 24,000,000,000 บาท อีกทั้งมีกิจกรรมเครือข่ายอีกมากมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)