วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชนุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

     ทั้งนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมรับฟังการประชุมฯ โดยมี นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการ ที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.) เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในการประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีประเด็นที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
1. ความเป็นมาของการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 347/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
2. แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนในประเทศสามารถ “อยู่รอด (Survival) พอเพียง (Sufficiency) และยั่งยืน (Sustainability) โดยการขับเคลื่อนผ่าน 4 แนวทาง 1 เงื่อนไขการพัฒนา”
3. การบูรณาการหน่วยงานในระดับพื้นที่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้มีข้อสั่งการ ให้ทุกกระทรวงบูรณาการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจหน่วยงาน โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่ของแต่ละภาคส่วนดำเนินการ

     ในการนี้ จังหวัดนราธิวาส ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายผ่านระบบ VDO Streaming กระทรวงมหาดไทย และผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Meeting

(Visited 1 times, 1 visits today)