วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางนิภาพรรณ เทียมธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีนางศศิกาญจน์ ตระการศาสตร์ พัฒนาการอำเภอองครักษ์ และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งได้มีการ Workshop แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

      ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพร ร่วมกับทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอองครักษ์ บริเวณพื้นที่หลังที่ว่าการอำเภอองครักษ์ เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตลอนจนเป็นการส่งเสริมแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้มาติดต่อราชการ ได้นำไปเป็นแนวทางปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรในระดับครัวเรือน

(Visited 1 times, 1 visits today)