วันนี้ (วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" โดยอำเภอเมืองตากมีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 19 ครัวเรือน/แปลง ดำเนินการเสร็จแล้วทั้งหมด ที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคที่พบเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศส่งผลให้การปรับพื้นที่แปลงล่าช้า และผู้รับเหมาไม่เข้าใจรูปแบบการขุดตามรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่แปลงของนายสมัย โซโคตร หมู่ที่ 3 บ้านสะแกเครือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พื้นที่ดำเนินการขนาด 1 ไร่ เพื่อให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ และรับฟังการรายงานจากผลการดำเนินงานจากเจ้าของแปลง

ในการนี้นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุรีญาพร เขียวสีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองตาก นายสมัย โซโคตร ครัวเรือนต้นแบบครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)