วันนี้ (วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.00 น. นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก ตามประเด็นการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดตาก ในประเด็นดังต่อไปนี้

การดำเนินโครงการภายใต้กรอบ นโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  เพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" และการจัดสรรพื้นที่เพิ่ม

การขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยจังหวัดตากได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริม รณรงค์ขยายผลอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการอำเภอต้นแบบ คน พช.ต้นแบบ ที่มีผลงานนวัตกรรม "ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" ดีเยี่ยมและเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และให้อำเภอดำเนินการรายงานผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวเรื่องการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยเป้าหมายสูงสุด คือ ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน

การดำเนินงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา : การมอบและผลิตผ้ามัดหมี่พระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” (กิจกรรมส่งเสริม/การรณรงค์/ขยายผลอย่างต่อเนื่อง) โดยจังหวัดตากมีการกำหนดให้สวมใส่ผ้าไทยสัปดาห์ละ 2 วัน (วันอังคารสวมใส่ผ้าไทยสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดตาก และวันศุกร์สวมใส่ผ้าไทยลายขอพระราชทานฯ) อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่น Facebook : สพจ.ตาก, OTOP TODAY TAK, Line กลุ่มผู้บริหารระดับจังหวัด ฯลฯ และจังหวัดตากมีแผนการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งทอในรูปแบบสื่อออนไลน์ New Normal โดยการรวบรวมข้อมูล/องค์ความรู้ เพื่อสื่อสารกับผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค เพื่อสร้างแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

การดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ โดยจังหวัดตากได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จ.ตาก) อย่างสม่ำเสมอ และมีการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกำไรหล่อเลี้ยงบริษัทให้มีผลประกอบการที่ดี

การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการหนี้กองทุน จังหวัดตากได้รับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งสิ้น 13,867,150 บาท ขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการจัดทำแผนเพื่อใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ส่วนการบริหารจัดการหนี้ จังหวัดตากได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้จังหวัดตากมีหนี้เกินกำหนดชำระร้อยละ 4.27

การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดตั้งกลไกลขับเคลื่อน จังหวัดตากดำเนินการจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด จัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอ จัดตั้งทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับพื้นที่ (ระดับตำบล) และการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายโดยร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก

ในการนี้นายบรรพจน์ จันทร์งาม พัฒนาการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่มงาน  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนที่ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)