วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางอิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม นางสาวจิตติมา คงแจ่ม พัฒนาการอำเภอบางเลน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 2 แปลง ดังนี้
1. แปลงของนางนกน้อย ศรีนวลมาก หมู่ที่ 7 ต.คลองนกกระทุง อ.บางเลน จ.นครปฐม (ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่)
2. แปลงของนางสาวลักขณา นามขาน หมู่ที่ 11 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม (ขนาดพื้นที่ดำเนินการ 3 ไร่)

     ในการนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้แนะนำผู้เข้าร่วมโครงการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้หาแนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนาในพื้นที่ เช่น การปลูกผักแบบคีย์โฮล (Keyhole) การทำแซนด์วิชปลา พร้อมร่วมกันผลักดันให้พื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ โดยการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในการช่วยกันดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)