วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยนายอาทร พิมชะนก ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565ให้กัเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีนางศาลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในจังหวัดทุกระดับ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก พร้อมทั้งยึดหลักการทำงานที่มุ่งสนองงาน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา พร้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ และประการสำคัญการยึดหลักการบริหารกิจกรรมบ้านเมืองที่ดี เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปกป้องผลประโยชน์ที่ประชาชนพึงจะได้รับอย่างสูงสุด
โดยทั้งหมดทั้งมวล มุ่งหวังให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร มีการบริหาร งบประมาณ บุคลากร กิจกรรม และระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามวิสัยทัศน์ของกรมฯ ที่มุ่งหวังให้ชุมชนเข้มแข็ง มีเศรษญกิจฐานรากที่มั่นคง มีความยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)