วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีสมุทสงคราม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการนี้มีนางชยาณี มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัด นางอุษา เทียนทอง ประธานกรรมการบริษัทฯ พร้อมคณะกรรมการบริษัทฯร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับตัว และแผนการขับเคลื่อนงานในอนาคต เพื่อให้ภารกิจของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข โดยให้กลุ่มประชาชนทั้งกลุ่มงานด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยขุมชน มีการบริหารจัดการที่เข้าถึงปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ การตลาด พร้อมการประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน บริหารจัดการโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
ช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกรมได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีรูปแบบใหม่ งบประมาณ 2564 "โคก หนอง นา พช." ในพื้นที่ อำเภออัมพวาและอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

#CHANG FOR GOOD
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
"สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ"

(Visited 1 times, 1 visits today)