วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดปัตตานี  โดยมีนายวัชระ ธรรมปัญญาสกุล พัฒนาการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติงาน รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการขับเคลื่อนกิจกรรมต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมลังกาสุกะ ตึก 1 ชั้น 2 ศาลากลาง จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ของท่านสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมได้ติดตามงานตามประเด็นสำคัญและเร่งด่วน ดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”
2. โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา พช.
3. การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
5. การอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน "ผ้าไทย ใส่ให้สนุก"
6. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
7. การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
8. การดำเนินงานงบยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปี 2564-2566
9. แนวทางการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีและตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปัตตานี โดยมีนางจิรลักษณ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รักษาราชการพัฒนาการอำเภอเมืองปัตตานี เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และนักพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิตอล เข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2565 ณ ห้องประชุมศรีนิลัม ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี

และในเวลา 15.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ โดยมีนายณัฐวุฒิ ทองแกมแก้ว พัฒนาการอำเภอโคกโพธิ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมประชุมฯ และนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2565 ณ ห้องประชุมอำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

(Visited 1 times, 1 visits today)