วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางสาวณัฐชยา ศรีดำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวสุพิชฌาย์ พงษ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับฟังการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อถ่ายทอดนโยบาย สร้างการรับรู้ต่อบุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชนในทุกระดับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ฐานข้อมูล : บริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ได้แก่
- จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
- จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค)
- จัดทำระบบข้อมูล Big Data
2. เศรษฐกิจฐานราก
- เพิ่มศักยภาพทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน (กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ฯลฯ
- ส่งเสริมอาชีพตามแนวพระราชดำริฯ
- แก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
- กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- OTOP (พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน/ส่งเสริมช่องทางการตลาด)
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
- พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
- สร้างอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดำเนินการตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย
3. ผู้นำ องค์กร เครือข่าย และระบบบริหารจัดการชุมชน
- ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- เสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม ต่อยอด ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กรสตรี เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน
- ขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล”
- จัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล (One Plan)
4. สนองงานสถาบันหลักของชาติ
- โครงการ 9;10 ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน ปี 2565
- อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) พช.
- น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
- กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
- ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านคชานุรักษ์
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
5. งานพัฒนาสมรรถนะองค์กร
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA )
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน
- ฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร พช.
- จัดการความรู้และวิจัยงานพัฒนาชุมชน
- สร้างภาพลักษณ์กรมฯ ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสร้างการรับรู้สาธารณะ
- เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการ พช.
- คัดเลือกบุคคล แต่งตั้งบุคคล ติดตามประเมินผล ข้าราชการ พช.

 ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำแนวคิดและหลักการทำงานตามนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 ของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสทุกคน ได้มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

(Visited 1 times, 1 visits today)