วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามงานเขตตรวจราชการที่ 7 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน) จังหวัดยะลา เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนงาน ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมขวัญเมือง ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีประเด็นหลัก 2 ประเด็น ดังนี้

     1. แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดยะลา ประจำปี 2565 โดยมีนายกันต์พงศ์ ลิ่มกาญจนา ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นางสาวจตุพร กรศิริอนันต์ เลขานุการบริษัทฯ และนายนฤพล สุคนธชาติ ผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคียะลา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมประชุมฯ ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด (คสป.) ทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวชุมชน ให้บริษัทประชารัฐฯ สนับสนุนการพัฒนาของกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และให้มีการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี เพื่อให้ทราบทิศทางการดำเนินงาน นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน คือ ประชาชนมีรายได้ และมีความสุข

     2. แนวทางการขับเคลื่อนงานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565  โดยนางสาวยุวรรณา ทิวาสมาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564 ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงบประมาณ การติดตามหนี้ค้างชำระ การประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในเรื่องการรับสมัครสมาชิกฯ มาตรการลด/พักชำระหนี้ และที่ประชุมได้มีการหารือ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการติดตามหนี้ค้างชำระเพื่อให้การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

(Visited 1 times, 1 visits today)