เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี และนางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปจังหวัดปทุมธานี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

(Visited 1 times, 1 visits today)