วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง (รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน) พร้อมด้วยนายสรสาสน์ สีเพ็ง (ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ณ แปลงของนางกาญจนา โมเรือง บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก โดยมีนายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ (นายอำเภอหล่มสัก) กล่าวรายงาน และนางกาญจนา โมเรือง (เจ้าของแปลง) รายงานผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ รองอธิบดีฯ พช. ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกฟ้าทะลายโจร และทำแซนด์วิชปลา ในการนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหล่มสัก นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำชุมชนตำบลน้ำชุน ครัวเรือนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลน้ำชุน (HLM) ร่วมกิจกรรม ในการนี้ นายนิวัติ น้อยผาง (รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน) ได้มอบแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมว่า “ทฤษฎีบันได 9 ขั้น สู่ความพอเพียงนั้น เศรษฐกิจพอเพียงขั้นพื้นฐาน คือ ความพอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น ส่วนเศรษฐกิจพอเพียงขั้นก้าวหน้า คือ บุญ : การทำบุญทำทาน ทาน : มีเหลือกินเหลือใช้จึงแบ่งปัน เก็บรักษา : โดยใช้ภูมิปัญญาในการเก็บรักษา ขาย : ทำให้เกิดความมั่งคั่ง ข่าย : สร้างเครือข่ายในการขับเคลื่อน นอกจากนี้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนนั้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมโดยอาศัย “ขื่อบ้านแปเมือง” คือผู้นำทางธรรมชาติ และผู้นำตามตำแหน่ง ซึ่งเป็นกลไกหลักสำคัญในการเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

(Visited 1 times, 1 visits today)