...วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP กิจกรรมที่ 3 สร้างการรับรู้ภูมิปัญญาผ้าและเครื่องแต่งกายภาคกลาง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ
ทั้งนี้ นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จาก 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด นครปฐม, ราชบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุพรรณบุรี, สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม จำนวน 50 กลุ่ม/ราย เข้าร่วมโครงการ ซึ่งได้มีการ Focus Group เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายให้เป็น Premium OTOP จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า 5 ด้าน ได้แก่
- Focus Group 1 : ด้านคุณภาพเทรนด์สีสันและเทรนด์แฟชั่นผ้าไทย โดย นายจิรัฏฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล สไตล์ไดเร็กเตอร์ นิตยสารโว้กประเทศไทย
- Focus Group 2 : ด้านการออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทย โดย นายศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์เธียเตอร์
- Focus Group 3 : ด้านการเลือกเส้นใยที่มีคุณภาพ โดย นางสาวแพรวา รุจิณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อมสีธรรมชาติ
- Focus Group 4 : ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย โดย อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
- Focus Group 5 : ด้านการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด โดย ผศ.ดร รวิเทพ มุสิกะปาน

...ซึ่งวิทยากรทั้ง 5 ท่าน ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ผลิตผู้ประกอบการกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนายกระดับผ้าไทย ทั้งด้านคุณภาพเทรนด์สีและเทรนด์แฟชั่นไทย ด้านการออกแบบคอลเลคชั่นผ้าไทย ด้านการเลือกเส้นใยที่มีคุณภาพ ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย และการสร้างแบรนด์เพื่อทำการตลาด ให้เป็นผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยม เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

(Visited 1 times, 1 visits today)