วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ต่อยอดให้ชุมชนมีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดรายได้ มีการสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ ควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดการพัฒนา ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีนายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส นางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสุพิชฌาย์ พงพาณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายปิยะ ลำพรหมสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส นายมหามะบักรี ลือบาฮางุ พัฒนาการอำเภอสุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงโก-ลก รวมถึง ผู้ใหญ่บ้าน และปราชญ์ชุมชน ต้อนรับและให้ข้อมูลการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมฯ

........สำหรับ “ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเจาะบากง” มีศักยภาพโดดเด่นในเชิงประวัติศาสตร์และความสมบูรณ์ของนิเวศธรรมชาติ โดยเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2524 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จทรงงานในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก โดยไม่ได้นัดหมายให้ราษฎรในพื้นที่ทราบเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด เสด็จฯ ถึงบ้านเจาะบากง ซึ่งเป็นกลุ่มบ้านย่อยของ บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ทันทีที่ได้ยินเสียงรถยนต์ของตำรวจทางหลวงที่นำขบวนเสด็จฯ ชาวบ้านละแวกนั้นต่างวิ่งกันออกมารับเสด็จฯ โดยขณะนั้น ลุงพร้อม (นายพร้อม จินนาบุตร ขณะนั้นอายุ 47 ปี ปัจจุบันเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 สิริอายุ 78 ปี) ได้นั่งรับเสด็จฯ เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็น ลุงพร้อมจึงได้ทรงรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่ง แล้วถามลุงพร้อมว่าที่นี่ที่ไหน และได้ตรัสถามถึงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งลุงพร้อม เป็นผู้ยกมือกราบบังคมทูล และระหว่างนั้น ลุงพร้อม ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานให้มีการขุดคลองเชื่อมต่อคลองเจาะบากง เพื่อให้ครัวเรือนในพื้นที่ได้ใช้แหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตร หลังจากนั้นประมาณ 1 เดือน หน่วยงานราชการ จึงได้มีโครงการขุดคลองเชื่อมต่อคลองโต๊ะแดง และก่อสร้างสะพานคอนกรีตแทนสะพานไม้เดิม ทำให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลปูโยะ ได้อยู่ดีมีสุขจนถึงทุกวันนี้ แม้เวลาจะผ่านเลยมากกว่า 40 ปี เหตุการณ์ดังกล่าวยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของประสพนิกรชาวเจาะบากงและชาวจังหวัดนราธิวาส ตราบจนทุกวันนี้

(Visited 1 times, 1 visits today)