เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางวรรณา ลิ่มพานิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานและข้อเสนอในการพัฒนางาน ประเภทวิชาการและประเภททั่วไป ให้แก่ ข้าราชการกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 4 จำนวน 71 คน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)