วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ของจังหวัดยะลา โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดยะลา ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการตามยุทธศาสตร์กรมฯ และความก้าวหน้าการจัดเก็บบันทึกและประมวลผลข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของจังหวัดยะลา โดยมีเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลฯ จำนวน 99,505 ครัวเรือน ซึ่งในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดเก็บแล้ว จำนวน 76,081 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.46 พร้อมให้แต่ละอำเภอได้นำเสนอประเด็นปัญหาและแนวทางในการแก้ไข รวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการจัดข้อมูลฯ ตามที่กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดไว้ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส

(Visited 1 times, 1 visits today)