🗓 วันที่ 15 กันยายน 2564 | นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ลงพื้นที่ตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกรม และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1️⃣ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบัวใหญ่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ และให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้
- การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ 2564 ให้บรรลุเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชนที่กำหนด คือ ร้อยละ 100 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
- การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ ข้อมูล กชช. 2ค ให้มีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด
- การดำเนินการศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ให้อำเภอดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมฯ กำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อชุมชนให้มากที่สุด
- ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 118 ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ
2️⃣ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้” บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง โดยมีคณะกรรมการฯ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงาน
3️⃣ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลตำบลพี่ตำบลน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ไร่นาสวนผสม ของนายถาวร ใสสะรัง บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง
🌳ในการนี้ นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ให้การต้อนรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม และร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลตำบลพี่ตำบลน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร ดังกล่าวด้วย
🎊 ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ให้กำลังใจทีมงานพัฒนาชุมชนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เปลี่ยนวิกฤติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส มีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
➡️ ณ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

#ChangeForGood
#CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
#พช_นครราชสีมา
#CNS
#CDDBUAYAI

📸 สถานีข่าว พช.บัวใหญ่ รายงาน

🌱เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 : Change for Good 🌱

(Visited 1 times, 1 visits today)