🗓วันที่ 10 กันยายน 2564 นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 13 ลงพื้นที่ตรวจราชการบูรณาการตามข้อสั่งการอธิบดี และตรวจราชการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์) โดยมีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
::>>09.00–11.00 น. ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพสถิต เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ โดยนางยุพิน ทวีทรัพย์ พัฒนาการอำเภอเทพสถิต ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานอำเภอเทพสถิต ประกอบด้วย การขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ การขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ และโครงการเด่นที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน
::>>11.00–12.00 น. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop บริเวณจุดจำหน่ายตลาดโอทอปโมบาย ปั้มน้ำมัน ปตท.เทพสถิต
::>>13.00–16.30 น. ลงพื้นที่บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 8 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ หมู่บ้านเป้าหมายดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยได้พบปะกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประชาชนบ้านไร่พัฒนา เรื่องการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ การดำเนินนโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน อาทิ เช่น การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 การดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การปลูกสมุนไพรต้านภัยโควิด 19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าโอทอป เป็นต้น
🚩ผต.จิรศักดิ์ สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการการมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนะนำดังนี้
1. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล
- ให้จังหวัดเร่งดำเนินการแจ้งการอนุมัติโครงการ 140 แปลง (ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม) ให้อำเภอทราบและดำเนินการก่อนหนี้ผูกพันโดยเร็ว ภายในเดือนธันวาคม 2564 ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบตามห้วงเวลาที่กำหนด
2. การบริหารจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค ปี 2564
- ให้จังหวัด/อำเภอ สร้างความรู้ความเข้าใจให้อาสาการจัดเก็บในการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟน และเร่งรัดการดำเนินการ/การเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564
3. การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ให้จังหวัด/อำเภอ กำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 100 ภายใน 30 กันยายน 2564
- ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัดเกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้
🚩ในการนี้นางกชพร ปริปุณนัง พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นายโดมทอง ดิเรกศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสุณิสา บุญเกื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นายณัฐวุฒิ ศรีวิจารย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางสาวนพรดา พรมเมืองเก่า นักพัฒนาชุมชนเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนกิจกรรมของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
📌ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และในพื้นที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#UNFAO
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEP to SDGs
#SDG for All@Kmitl
#Change for Good
🎯เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565 @ชัยภูมิ : เมืองแห่งความสุข
📸ภาพข่าวโดย : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

(Visited 1 times, 1 visits today)