วันที่ 7 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น.
   นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2564 ของจังหวัดพิจิตร ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธ์ประทับช้าง ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลดงเสือเหลือง
   โดยได้รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะทำงานฯ นายวสันต์ เพ็งกลัด ประธานคณะทำงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตำบลสารสนเทศต้นแบบฯ ที่สามารถใช้ CIA Program มาวิเคราะห์ข้อมูล แก้ปัญหาต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง อาทิ
  1. ความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การทำเนินการจุดพักคอย (LQ) ทั้งหมด 16 ศูนย์ในพื้นที่ตำบลดงเสือเหลือง หลักการ คือ สร้างความมั่นใจ และดูแลตามหลักสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องการดูแลขยะ (ถุงแดง) ขยะติดเชื้อ ที่ต้องมีการจัดเก็บที่ดี
  2. ความเสี่ยงเรื่องของขยะ ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ปฏิบัติตามหลัก 3R และมีธนาคารขยะ (ต้นแบบของจังหวัด/ศูนย์เรียนรู้ของอำเภอ)
  3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง ข้อมูลจาก TPmap ที่ทำให้สามารถดูแลกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ตรงประเด็น มีการจัดลำดับข้อมูลการสงเคราะห์ และพัฒนาอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโคกหนองนาโมเดล สำหรับการพัฒนาอาชีพในตำบลดงเสือเหลืองมีหลายหน่วยงานมาสนับสนุน ทั้งสำนักงานเกษตร และสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้แก่ กลุ่มกระยาสารท เปลญวน ผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ป่า และงานกลึงครกไม้ และสวนกระชายขาว (แหล่งส่ง) และแปรรูปเป็นกระชายผง เป็นต้น
   นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากข้อมูล CIA ทำให้มีข้อมูลสถิติอ้างอิงในการเขียนของบสนับสนุน หรือเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อแสวงหางบประมาณกับท้องถิ่น/ท้องที่ได้อีกทางหนึ่งด้วย
   ในการนี้ นายพงศ์ศักดิ์ สะอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางเพียงใจ ยาดี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สพจ.พิจิตร/ สพอ.โพธิ์ประทับช้าง ลงพื้นที่ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้ชื่นชมทีมงานคณะทำงานฯ ที่มีความเข้มแข็งสามารถใช้ข้อมูล ชี้ปัญหา นำข้อมูลสู่การพัฒนาที่แท้จริง และมีกระบวนการขับเคลื่อนงานอย่างจริงจังผ่านการประชุมประจำเดือนของกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ถ่ายทอดข้อมูลลงชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้แนวทางการทำงานร่วมกันทุกหมู่บ้าน ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานฯ ทุกคนมุ่งมั่นขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนต่อไป.
(Visited 1 times, 1 visits today)